내용없음8
내용없음9
내용없음10

TEL : 02-894-4213~5
TEL : 02-894-4225~6
FAX : 0303-0222-8944

email@sunileng.co.kr

방음시설

방음 시설 사례

 

 

 
 

고속프레스방음실

 

생산공장흡음시설(흡음배플)

 
 

 

 
 

기계실흡음시설

 

엔진 Test room 방음실

 
 

 

 
 

집진기방음시설

 

냉각탑방음시설

 
 

 

 
 

자동세차기방음시설

 

콤프레샤실방음시설

 
 

 

 
 

사격장흡음시설

 

생산Line방음실

 
Copyright ⓒ 1994 Sunileng 선일기술산업(주) All rights reserved.